II. kvalifikačný stupeň

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Vážení priatelia basketbalu,
v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave, plánujeme otvoriť
koncom februára 2013, resp. začiatkom marca 2013 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera II. stupňa so špecializáciou basketbal,

- pre tých trénerov basketbalu, ktorí majú úspešne absolvovaný I.kvalifikačný stupeň získaný po roku 2007.

Zoznam predbežne prihlásených záujemcov na II.kvalifikačný stupeň:

Andrej Péli
Gabriela Olosová
Milan Spiner
Vladimír Kovalský
Ivo Čonka
Roman Pekarík
Milan Čačko


- prosíme o potvrdenie Vášho záujmu do 06.02.2013 na adresu akademia@fsport.uniba.sk

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené dostatočným počtom záväzne prihlásených uchádzačov. Po potvrdení záujmu Vám bude obratom zaslaná záväzná prihláška.

Predpokladaná výška poplatku 240,-Eur.

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3061


S pozdravom,

Marta Dybová
referát ďalších foriem vzdelávania
**********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava
+421 2 206 69 933
www.fsport.uniba.sk


Školiace pracovisko pri Fakulte športu PU v Prešove

Školiace pracovisko pri Fakulte športu v Prešove oznamuje, že školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa sa uskutoční
v roku 2014.

Kontaktná osoba:

Doc. Dr. Marian Vojčík, PhD.
odborný garant školenia 

Ul. 17. novembra č. 13
081 16 Prešov

vojcik@unipo.sk

www.unipo.sk

 

    


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk