III. kvalifikačný stupeň

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Kontaktná osoba:
Marta Dybová
referát ďalších foriem vzdelávania

+421 2 206 69 933
marta.dybova@fsport.uniba.sk
www.fsport.uniba.sk

  

Školiace pracovisko pri Fakulte športu PU v Prešove

Ul. 17. novembra č. 13
081 16 Prešov

Kontaktná osoba:
Doc. Dr. Marián Vojčík, PhD.
odborný garant školenia

vojcik@unipo.sk
www.unipo.sk

    

FTVŠ UK v Bratislave

v rámci vzdelávacieho projektu plánuje Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave otvoriť:
- 14.februára 2013 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa.Školiace pracovisko pri Fakulte športu v Prešove

Školienie pre 3. kvalifikačný stupeň sa uskutoční 
v roku 2015.
PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk